Bahnhofsanlage Stuttgart

IMG_0480_k
IMG_0480_k

800 x 600
104219 Bytes
IMG_0481_k
IMG_0481_k

800 x 600
64356 Bytes
IMG_0482_k
IMG_0482_k

800 x 600
64755 Bytes
IMG_0483_k
IMG_0483_k

800 x 600
69328 Bytes
IMG_0484_k
IMG_0484_k

800 x 600
94838 Bytes
IMG_0485_k
IMG_0485_k

800 x 600
98181 Bytes
IMG_0486_k
IMG_0486_k

800 x 600
102005 Bytes
IMG_0487_k
IMG_0487_k

800 x 600
99681 Bytes
IMG_0488_k
IMG_0488_k

800 x 600
119522 Bytes
IMG_0489_k
IMG_0489_k

800 x 600
124154 Bytes
IMG_0490_k
IMG_0490_k

800 x 600
120493 Bytes
IMG_0491_k
IMG_0491_k

800 x 600
119856 Bytes
IMG_0492_k
IMG_0492_k

800 x 600
122007 Bytes
IMG_0493_k
IMG_0493_k

800 x 600
103294 Bytes
IMG_0494_k
IMG_0494_k

800 x 600
118029 Bytes
IMG_0495_k
IMG_0495_k

800 x 600
116233 Bytes
IMG_0496_k
IMG_0496_k

800 x 600
129145 Bytes
IMG_0497_k
IMG_0497_k

800 x 600
120965 Bytes
IMG_0498_k
IMG_0498_k

800 x 600
131362 Bytes
IMG_0499_k
IMG_0499_k

800 x 600
127700 Bytes
IMG_0500_k
IMG_0500_k

800 x 600
129587 Bytes
IMG_0501_k
IMG_0501_k

800 x 600
123123 Bytes
IMG_0502_k
IMG_0502_k

800 x 600
116609 Bytes
IMG_0503_k
IMG_0503_k

800 x 600
114904 Bytes
IMG_0504_k
IMG_0504_k

800 x 600
121862 Bytes
IMG_0505_k
IMG_0505_k

800 x 600
112089 Bytes
IMG_0506_k
IMG_0506_k

800 x 600
106058 Bytes
IMG_0507_k
IMG_0507_k

800 x 600
118159 Bytes
IMG_0508_k
IMG_0508_k

800 x 600
120337 Bytes
IMG_0509_k
IMG_0509_k

800 x 600
117799 Bytes
IMG_0510_k
IMG_0510_k

800 x 600
118067 Bytes
IMG_0511_k
IMG_0511_k

800 x 600
99338 Bytes
IMG_0512_k
IMG_0512_k

800 x 600
105037 Bytes
IMG_0513_k
IMG_0513_k

800 x 600
107153 Bytes
IMG_0514_k
IMG_0514_k

800 x 600
100999 Bytes
IMG_0515_k
IMG_0515_k

800 x 600
53269 Bytes